گیرلس

اولین کاربرد این نوع آسانسورها برای ساختمان های بلند در ساختمان Beaver شهر نیویورک در سال 1903 بود و به دنبال آن نصب های قابل توجه مانند ساختمان Singer ( که در سال 1972 تخریب شد) و ساختمان Woolworth. این آسانسورها از نوع گیرلس بودند که در حال حاضر استاندارد قابل قبول برای نصب آسانسورهای […]