پله برقی (انواع کاربری )

پله برقی پله ای در حال حرکت است که جابه جایی افراد را بین طبقات آسان می نماید و شامل یک زنجیر موتور محوری از پله های جداگانه متصل به یک مسیر که در یک خط می چرخد و آن را به صورت افقی نگه می دارد سه نوع پله برقی وجود دارد:  فضای باز […]