آسانسور خودروبر

آسانسور خودروبر در جوامع امروزی که خانه های فرسوده تبدیل به آپارتمان می شوند و هدف صنعتی سازی وارد بخش تک سازی می شود نبود جای پارک مناسب و شلوغی و بعضا ترافیک های سنگین خیابان ها پارکینگ طبقاتی مکانیزه و آسانسور خودرو بر به شدت مورد نیاز است. سازندگان ساختمان ها برای تامین فضای […]