1. کابین

2.درب

3.شستی

4.ریل

5.تراول کابل

6.موتور

7.فلکه هرزگرد

8.گاورنر

9.پاراشوت